top of page
50pagesbooks logo S.png

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Let op: om onszelf tegen SPAM-robots te beschermen geven we e-mailadressen hier weer als naam AT domein PUNT extensie in plaats van naam@domein.extensie.  Zo geven we info@google.com weer als info AT google PUNT com.

Identiteit ondernemer

Charles Hale BV, handelende onder de naam 50pagesbooks, in opdracht van de auteurs en uitgevers van de aangeboden artikelen
Rubensstraat 45
1077 MJ  Amsterdam
E-mail: mail AT 50pagesbooks PUNT com

Kvk-nummer: 34138063
BTW-identificatienummer: NL809131894.B01

Toepasselijkheid

 1. De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Vrije Boeken en haar afnemers.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.

 

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bestaat uit een omschrijving van het aangeboden product en eventueel een afbeelding. De beschrijving maakt een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Informatie betreffende de volgende punten is zo duidelijk omschreven dat de afnemer duidelijk weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat hierbij om het volgende:
  a. Prijs van het product (inclusief belastingen)
  b. De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt
  c. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering
  d. De termijn voor aanvaarding van het aanbod
  e. De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten

 

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een product, uitgezonderd e-books en audioboeken, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product bij de afnemer.

 2. De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

 3. De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer.

 4. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. Dat is de prijs voor het product / de producten en eventueel betaalde verzendkosten.

 5. Bij e-books en audioboeken is geen ontbinding van de overeenkomst mogelijk.

 

Prijzen

 1. De genoemde prijzen van de producten zijn inclusief BTW.

 

Klachten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze klachtenprocedure.

 2. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is deze vatbaar voor de geschillenregeling.

 

Geschillen

 1. Elk geschil tussen afnemer en 50pagesbooks zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

bottom of page